0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo

Ontwerpplan exploitatie Hasla terrein
door Samenwerkingsverband
Twekkelerveld


 
1. INLEIDING EN ACHTERGRONDEN
 
1.1 Inleiding en achtergronden

Enschede is een stad en gemeente in Twente, in het oosten van de Nederlandse provincie Overijssel.
Onder de gemeente Enschede vallen, naast de stad Enschede, de dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo, Glanerbrug en het buurtschap Twekkelo. De gemeente Enschede telt 157.907 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) met circa 160 nationaliteiten. Enschede is daarmee de grootste stad van Overijssel en naar inwoneraantal de dertiende gemeente van Nederland.
Enschede heeft haar stad bestuurlijk in 5 stadsdelen verdeeld. Twekkelerveld maakt als wijk onderdeel uit van Stadsdeel Noord en ligt ten noordwesten van Enschede. Begin 2018 telt de wijk Twekkelerveld 4.280 inwoners, 2092 vrouwen en 2188 mannen. Rondom de wijk zijn belangrijke instellingen en bedrijven gevestigd waaronder de Universiteit Twente, het bedrijventerrein Business en Science Park, het uitgaanscentrum Go Planet, De Grolsch Veste, IJsbaan Twente en de Enschedese haven. De westelijke buurten van Twekkelerveld zijn overwegend naoorlogse buurten met de daarbij behorende karakteristieke bebouwingen. Twekkelerveld is te kenmerken als een wijk met een lage sociaal-economische status met de nodige sociale problemen.
In de wijk Twekkelerveld is een organisatie actief genaamd “het samenwerkingsverband Twekkelerveld”. Deze vereniging heeft een 7-koppig bestuur en kan beschikken over een vaste kern van 25 vrijwilligers.
Het samenwerkingsverband maakt zich sterk voor de verbetering van de leefbaarheid in “hun” wijk Twekkelerveld en wil de sociale problemen het hoofd bieden.

Dat doet het samenwerkingsverband o.a. door jaarlijks diverse activiteiten van en voor de wijk Twekkelerveld te organiseren die kunnen rekenen op groot draagvlak. Een nauwe samenwerking met de maatschappelijke organisaties en het feit dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, dragen voor een belangrijk deel bij aan het succes van deze activiteiten. Naast de vaste kern is Carnavalsvereniging de Tuffelkroepers hofleverancier als het gaat om beschikbare vrijwilligers. Deze vereniging verkiest dienstbaarheid boven contributie waardoor het samenwerkingsverband een beroep kan doen op circa 80 extra paar handjes ter ondersteuning van de diverse activiteiten die het organiseert. Deze vrijwilligers, jong en oud, komen mede door de financiële vrijstelling, uit alle gelederen van de samenleving. Laagdrempeligheid houdt in dezen in de praktijk ook in dat onder de vrijwilligers dat zich inzet voor de activiteiten, het percentage mensen met sociale- en psychische problematiek en mensen met een laag besteedbaar inkomen groot is. Deze groep omvat maar liefst 70% van de totale groep vrijwilligers.

Ook ontwikkelt het samenwerkingsverband in samenwerking met zorginstellingen activiteiten gericht op ouderen met het doel vereenzaming onder deze groeiende groep mensen te voorkomen.

De jaarlijkse terugkerende activiteiten die het samenwerkingsverband organiseert zijn:
1.Zomerfestival:  Samenwerking met de WAK (week van de amateurkunst) en Popscool /muziekschool
2.Halloween optocht
3.Carnaval (optocht, kinder- en senioren carnaval)
4.Kerstmarkt
5.Sinterklaasviering
6.Algemeen: activiteiten begeleiding

Naast de jaarlijkse activiteiten organiseert en of ondersteunt het samenwerkingsverband activiteiten die wekelijks en of een vaste periode per jaar plaatsvinden, te weten:

1.Bouwen van Carnavalswagens, kleding naaien t.b.v. Carnaval, Halloween, Sinterklaas etc.
2.Activiteiten voor ouderen in samenwerking met zorginstelling Livio
3.Danslessen voor de jeugd

Bovengenoemde activiteiten genieten veel draagvlak bij de mensen die in de wijk Twekkelerveld wonen en werken. Deze activiteiten vertegenwoordigden een grote maatschappelijke waarde omdat onder de vrijwilligers dat zich inzet voor de activiteiten, het percentage mensen met sociale- en psychische problematiek en mensen met een laag besteedbaar inkomen zoals vermeld zeer ruim vertegenwoordigd is.

Deelname aan activiteiten zorgt er o.a. voor dat:
1.sociaal isolement wordt voorkomen
2.gevoel van eigenwaarde wordt vergroot
3.wordt voorkomen dat met name de groep mensen met sociale- en psychische problematiek verder afglijdt.
4.saamhorigheid in de wijk wordt vergroot.
5.de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vergroot

In algemene zin wordt daarmee preventief gewerkt aan het voorkomen van dure zorg.

 
1.2 Toekomst

Korte termijn:
Het samenwerkingsverband heeft, om te kunnen werken aan een duurzame toekomst om daarmee de maatschappelijke activiteiten voor de wijk te kunnen waarborgen, behoefte aan meer financiële stabiliteit en aan een eigen locatie. Met betrekking tot de locatie gaat de voorkeur uit naar een grote opslagruimte en een ruimte waar vergaderd kan worden. Tot op heden worden de vergaderingen thuis bij de leden van het samenwerkingsverband gehouden en zijn de materialen verspreid over de hele wijk opgeslagen in schuren en zolders bij de vrijwilligers thuis. Een zeer onwenselijke situatie wat soms ook leidt tot onveilige situaties. 

In de wijk Twekkelerveld is een perceel waarop twee panden staan. Deze plek wordt door het samenwerkingsverband geambieerd, omdat deze geheel voldoet aan de door hen gestelde eisen.
Het perceel, in de volksmond genaamd “Hasla terrein”, is aan de steenbokstraat 38a gesitueerd. De Gemeente Enschede, meer specifiek de afdeling vastgoed, is eigenaar van dit perceel en Stichting Hasla, (Stichting Hulp aan Sri Lanka) heeft een opstal overeenkomst met de Gemeente Enschede inzake de panden. Stichting Hasla is slapend en is bereid de bestaande opstal overeenkomst met de Gemeente Enschede te beëindigen en over te dragen aan het Samenwerkingsverband.

De Gemeente Enschede staat hier positief in en is bereid de exploitatiekosten voor de duur van twee jaar (2019 en 2020) te vergoeden op voorwaarde dat het samenwerkingsverband toewerkt na een model waarin het zelf gelden genereert, zodat het de exploitatie kosten van de panden en het onderhoud van het perceel na 2 jaar, vanaf januari 2021, volledig zelf kan dragen.
De kostendekkende vergoeding bedraagt in totaal € 12.000,- (€ 6.000,- per jaar).

De benodigde materialen en middelen om de (maatschappelijke) activiteiten te kunnen organiseren worden tot op heden volledig middels het zogenoemde wijkbudget gefinancierd. Het merendeel van deze materialen en middelen, waaronder marktkramen, podia, licht en geluid, tenten, aggregaten, blustoestellen, kersthuisjes e.d. worden ieder jaar weer opnieuw gehuurd.
De bijdrage van het wijkbudget waarop het samenwerkingsverband gemiddeld per jaar rekent, en waardoor de wijkgedragen activiteiten mogelijk worden bedraagt € 30.000,-

De wijkbudgetten zijn door de Gemeente Enschede in 2019 ten opzichte van 2018 in alle wijken verlaagd. Dit vraagt meer creativiteit van wijkinitiatieven en maakt de noodzaak om een model te creëren waarmee een besparing gerealiseerd wordt en of eigen geld verdiend wordt groter.

Het samenwerkingsverband heeft om inzicht te krijgen in deze wijze waarop het bovengenoemde kan realiseren en of de activiteiten voldoende aansluiten bij de vraag vanuit de wijk, bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en bewoners groepen en organisaties. Zie bijlagen voor de opbrengst. 
De belangrijkste conclusie is dat voor de activiteiten van het samenwerkingsverband veel draagvlak is en dat deelgebruik van materialen en middelen door en voor verschillende bewonersgroepen in heel Enschede een oplossing kan zijn om de afhankelijkheid van wijkbudgetten te verminderen.

Het samenwerkingsverband pakt deze handschoen op en wil overgaan tot de aankoop en het vermarkten van materialen en middelen aan andere bewonersorganisaties en bedrijven. Daarnaast wil het enkele middelen zelf bouwen worden.  Naast dat met de aanschaf van materialen en middelen die het samenwerkingsverband jaarlijks regelmatig nodig heeft, geld bespaard wordt, omdat deze niet ingehuurd hoeven te worden, wordt hiermee een eerste aanzet gegeven voor het genereren van eigen gelden.

Langere termijn:

De Stad Enschede is geen bescheiden Provincie stad meer en groeit. De verwachting is dat onder andere door het megaproject “Kop van de Boulevard” het aantal inwoners in Enschede in 2020 gaat groeien naar 170.000. Hierdoor gaat de stad veranderen en gaat ze knellen.
De nieuwe Enschedeër zal naar verwachting divers zijn, van gezinnen met kinderen en jonge werkenden tot statushouders en studenten. Maar allemaal zullen ze gebruik willen maken van Enschedees onderwijs, zorg en welzijn en het cultuuraanbod.
Maar terwijl het aantal inwoners toeneemt, stijgt het zorg- en welzijnsbudget (sociaal domein) de komende jaren niet. Integendeel, de Gemeente Enschede komt op “sociaal domein” 15 miljoen tekort. Belangrijkste oorzaak zijn de tekorten op de zorg. Er zal bezuinigd moeten worden om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. De ontwikkelingen, de stijging van het aantal inwoners en de veranderende zorgbehoefte, zetten het welzijnsniveau in Enschede onder druk.

Het samenwerkingsverband draagt op haar eigen wijze bij een oplossing van bovengenoemde maatschappelijke opgave. Het laat mensen met sociale- en psychische problematiek en mensen met een laag besteedbaar inkomen deelnemen aan activiteiten. Het samenwerkingsverband creëert voor de bewoners een veilige omgeving, brengt ze met elkaar in contact en maakt daarmee 'verborgen' talenten zichtbaar. Deze handelswijze maakt dat voor een deel ‘dure’ zorg wordt voorkomen. De overtuiging is dan ook dat uitbreiding van preventieve inzet en het daarvoor beschikbaar stellen van middelen, dé belangrijkste succesfactor zal zijn, die op termijn de zorgkosten significant doet verminderen.

Het samenwerkingsverband wil daar waar het kan graag een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van de Gemeente Enschede.
Hiervoor wil het gebruik te kunnen maken van het recht “Right to Challenge”. In het 3e kwartaal 2019 wordt met de diverse stakeholders, Gemeente Enschede, het Wijkteam, bewonersorganisaties in Twekkelerveld, het LSA (Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners) en de Twentse Alliantie onderzocht hoe hieraan verder vormgegeven kan worden.

Samenvattend gaat het samenwerkingsverband zich richten op:

1.de aankoop en het vermarkten van materialen en middelen ten behoeve van activiteiten ten gunste van de wijk Twekkelerveld en Enschede. (korte termijn)
2.het leveren van een bijdrage aan de bezuinigingstaak van de Gemeente Enschede als het gaat om het terugdringen van de zorgkosten (langere termijn)

 
2. Missie en Visie
2.1 Missie
De missie van het Samenwerkingsverband Twekkelerveld is haar bestaansrecht als organisatie. Waarom willen zij als organisatie een zinvolle en blijvende toegevoegde waarde leveren en voor wie?

Het samenwerkingsverband Twekkelerveld is begaan met alle bewoners in de wijk. Het gaat hen aan het hart als mensen niet kunnen meedoen vanwege een te smalle portemonnee en of dat zij door hun sociale- en psychische problematiek worden buitengesloten. Het samenwerkingsverband wil zich blijvend inzetten voor een wijk waarin iedereen mee kan doen. Het wil daarvoor de eventuele (persoonlijke) belemmeringen wegnemen en bewoners daar waar het kan ont-zorgen.

De kernwaarden die het Samenwerkingsverband uitdraagt zijn:

Stimuleren en bevorderen van het recht te participeren in de samenleving
Respect voor elkaar
Bevorderen van sociale rechtvaardigheid in relatie met individuen en de gemeenschap
De samenleving en overheid wijzen op onrechtvaardigheden
Samenwerking

Daarom is een missie geformuleerd waarin het Samenwerkingsverband en de wijkbewoners zich herkennen. Daarnaast is een missie geformuleerd om de aantrekkingskracht op (potentieel) actieve wijkbewoners te vergroten en is het Samenwerkingsverband erop gericht om met zoveel mogelijk bewoners en organisaties toe te werken naar een organisatie waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt.

Onze missie
Samenwerkingsverband Twekkelerveld; Samen werken aan én leven in de wijk; bereikbare activiteiten voor iedereen.
 
3. Diensten
Er is grondig onderzoek gedaan naar de behoeften in de wijk. De informatie is verkregen middels diverse bijeenkomsten voor bewoners en bewonersorganisaties, steekproeven tijdens de jaarlijks terugkerende activiteiten, dagelijks contact met de mensen in de wijk en via huis aan huisbezoek.  Naast dat hiermee inzicht is verkregen of de huidige activiteiten voldoende aansluiten bij de vraag vanuit de wijk, zijn door bewoners en bewonersorganisaties ook nieuwe ideeën aangedragen. Daarnaast is gebleken dat het draagvlak voor de activiteiten vanuit de wijk groot is en dat er meer bewoners bereid gevonden zijn mee te denken en of zich in te zetten. Ook het Bewonersplatform Twekkelerveld, de commissie Wijkbudgetten en Power Twekkelerveld zijn direct betrokken bij het proces. De uitkomsten van het onderzoek zijn in een notitie (bijlage 1) samengevat.
Het samenwerkingsverband wil relatief klein en overzichtelijk beginnen om organisch te kunnen groeien. Het wil zich uitsluitend richten op diensten en activiteiten die inspelen op de behoefte in de wijk en Enschede ten gunste van de wijk Twekkelerveld. Hierbij houdt het samenwerkingsverband oog voor de ‘niche’ markt, als in, de diensten die nog niet worden aangeboden. Zo kunnen zij doorgroeien naar een zelfredzame partij van, voor en door bewoners die ertoe doet en die als volwaardig partner kan samenwerken met andere organisaties die werkzaam zijn in de wijk.

3.1 Dienst verhuur
De verlaging van de wijkbudgetten door de Gemeente Enschede in 2019 raakt alle bewoners en bewoners initiatieven. Dit vraagt meer creativiteit en maakt de noodzaak om een model te creëren waarmee een besparing gerealiseerd wordt en of eigen geld gegeneerd wordt groter.
Uit het onderzoek is gebleken dat vrijwel alle bewonersorganisaties in Enschede evenals het samenwerkingsverband jaarlijks met enige regelmaat materialen en middelen tegen commerciële prijzen inhuren ten behoeve van wijkactiviteiten. Om de kosten daarvan te dekken is men in veel gevallen afhankelijk van giften uit het wijkbudget.
Het samenwerkingsverband wil voorkomen dat wijkgerichte activiteiten verder onder druk komen te staan en of vanwege de hoge (financiële) lasten niet meer georganiseerd kunnen worden. Hierom gaat het zelf materialen en middelen aanschaffen en verhuren aan zoveel mogelijk bewonersorganisaties in Enschede tegen een vriendelijk (maatschappelijk) tarief. Aan commerciële organisaties (profitorganisaties) wordt een marktconform (commercieel) huurtarief berekend. Hierdoor draagt de dienst structureel bij aan de financiële en maatschappelijke doelstellingen van het samenwerkingsverband.
Vanuit de lijsten met de gehuurde zaken in de afgelopen 4 jaar door het SVW zelf, is een eerste schifting gemaakt. Het samenwerkingsverband wil daarom de volgende meest gangbare en beste verhuurbare middelen aanschaffen en gaan verhuren.
Popcornmachine
Suikerspin machine
Verlichting
Statafels
Podia
Achterzeilen en klemmen
Easy-up tenten 8 x 4 professioneel
Biertafels/picknick sets
kersthuisjes*
Ook wil het samenwerkingsverband investeren in materiaal en gereedschap t.b.v. de bouw van de kersthuisjes* en onderhoud en reparatie van de bovengenoemde middelen en zal er een aanhangwagen aangeschaft worden voor vervoer van het verhuurde naar- en van de opdrachtgevers. De investering om alle genoemde materialen en middelen te kunnen aanschaffen wordt geraamd op € 17.000,-.
Gunstige neveneffecten
Middels de eigen activiteiten en de verhuur van middelen door, voor en met bewoners uit de wijk ontstaat er meer contact tussen de bewoners onderling. Dit verhoogt de sociale cohesie in de wijk en het helpt het samenwerkingsverband in het verkrijgen van inzicht in de andere behoeften, wensen en talenten van bewoners. Tevens kan het samenwerkingsverband de kennis en/of problematiek achter de voordeur delen met o.a. met het Wijkteam Noord, zorg- en welzijnsinstellingen, Stadsdeelmanagement Noord , woningcorporaties Domijn en De Woonplaats en andere organisaties werkzaam in de wijk.

Een ander effect is dat deelname aan activiteiten en of de verhuurdienst een positieve bijdrage levert aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor een grote groep wijkbewoners. Het samenwerkingsverband bereikt een grote groep gezinnen waarvan bekend is dat hun besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum ligt, maar waarvan bekend is dat man en of vrouw graag wil toewerken naar betaald werk. Het samenwerkingsverband wil de persoonlijke groei van alle deelnemers stimuleren en de benodigde skills ‘on the job’ bijbrengen. Vaardigheden als lassen, hout- en metaalbewerking, beheertaken, handenarbeid, onderhouds- en logistiek werk worden hiermee aangeleerd.

 
3.1 Dienst verhuur
De verlaging van de wijkbudgetten door de Gemeente Enschede in 2019 raakt alle bewoners en bewoners initiatieven. Dit vraagt meer creativiteit en maakt de noodzaak om een model te creëren waarmee een besparing gerealiseerd wordt en of eigen geld gegeneerd wordt groter.
Uit het onderzoek is gebleken dat vrijwel alle bewonersorganisaties in Enschede evenals het samenwerkingsverband jaarlijks met enige regelmaat materialen en middelen tegen commerciële prijzen inhuren ten behoeve van wijkactiviteiten. Om de kosten daarvan te dekken is men in veel gevallen afhankelijk van giften uit het wijkbudget.
Het samenwerkingsverband wil voorkomen dat wijkgerichte activiteiten verder onder druk komen te staan en of vanwege de hoge (financiële) lasten niet meer georganiseerd kunnen worden. Hierom gaat het zelf materialen en middelen aanschaffen en verhuren aan zoveel mogelijk bewonersorganisaties in Enschede tegen een vriendelijk (maatschappelijk) tarief. Aan commerciële organisaties (profitorganisaties) wordt een marktconform (commercieel) huurtarief berekend. Hierdoor draagt de dienst structureel bij aan de financiële en maatschappelijke doelstellingen van het samenwerkingsverband.
Vanuit de lijsten met de gehuurde zaken in de afgelopen 4 jaar door het SVW zelf, is een eerste schifting gemaakt. Het samenwerkingsverband wil daarom de volgende meest gangbare en beste verhuurbare middelen aanschaffen en gaan verhuren.
Popcornmachine
Suikerspin machine
Verlichting
Statafels
Podia
Achterzeilen en klemmen
Easy-up tenten 8 x 4 professioneel
Biertafels/picknick sets
kersthuisjes*
Ook wil het samenwerkingsverband investeren in materiaal en gereedschap t.b.v. de bouw van de kersthuisjes* en onderhoud en reparatie van de bovengenoemde middelen en zal er een aanhangwagen aangeschaft worden voor vervoer van het verhuurde naar- en van de opdrachtgevers. De investering om alle genoemde materialen en middelen te kunnen aanschaffen wordt geraamd op € 17.000,-.
Gunstige neveneffecten
Middels de eigen activiteiten en de verhuur van middelen door, voor en met bewoners uit de wijk ontstaat er meer contact tussen de bewoners onderling. Dit verhoogt de sociale cohesie in de wijk en het helpt het samenwerkingsverband in het verkrijgen van inzicht in de andere behoeften, wensen en talenten van bewoners. Tevens kan het samenwerkingsverband de kennis en/of problematiek achter de voordeur delen met o.a. met het Wijkteam Noord, zorg- en welzijnsinstellingen, Stadsdeelmanagement Noord , woningcorporaties Domijn en De Woonplaats en andere organisaties werkzaam in de wijk.

Een ander effect is dat deelname aan activiteiten en of de verhuurdienst een positieve bijdrage levert aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor een grote groep wijkbewoners. Het samenwerkingsverband bereikt een grote groep gezinnen waarvan bekend is dat hun besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum ligt, maar waarvan bekend is dat man en of vrouw graag wil toewerken naar betaald werk. Het samenwerkingsverband wil de persoonlijke groei van alle deelnemers stimuleren en de benodigde skills ‘on the job’ bijbrengen. Vaardigheden als lassen, hout- en metaalbewerking, beheertaken, handenarbeid, onderhouds- en logistiek werk worden hiermee aangeleerd.

 
4. Marketing
4.1 Marktgrootte en doelgroepen
In dit hoofdstuk worden de doelgroepen, de markt en hoe de diensten vermarkt gaat worden omschreven.

Op basis wekelijks contact met de doelgroep en door de onderzoeken zijn we tot de onderstaande inschattingen gekomen die wij dan ook als realistisch beschouwen.

 
4.4 Swot
Hieronder volgt een uitwerking van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het Samenwerkingsverband

Onze sterkten
We maken gebruik van actieve wijkbewoners en kunnen onze diensten voor weinig geld aanbieden
     We kennen onze wijkbewoners en de doelgroep
We hebben goede relaties met diverse instanties
Lage exploitatiekosten

Onze zwakten
We zijn relatief onervaren in het genereren van eigen inkomsten
Nog geen middelen om onze diensten uit te voeren
Locatie Hasla terrein is nog niet definitief

Onze kansen
Ouderen moeten steeds meer zelf organiseren
Hulpvraag vanaf 55+ neemt toe
‘nice’ markt aanboren
Bijdrage leveren aan de gemeentelijke bezuinigingstaak op gebied van zorg- en welzijn
Zakelijke markt en maatschappelijke organisaties willen graag samenwerken en gebruik maken van  onze diensten
Weinig tot geen concurrentie


Onze bedreigingen
Afhankelijkheid van actieve vrijwilligers
Lage toetredingsdrempels, een nieuwe toetreder met hetzelfde dienstenaanbod
Zekerheid voor het ontvangen van onze inkomsten

 
4.6 MARKETINGMIX
In de marketingmix worden de 5 p’s; Product, prijs, plaats, promotie en personeel omschreven

Producten
De producten die het samenwerkingsverband biedt zijn:
1. de verhuur van middelen ten gunste van activiteiten gericht op de wijk Twekkelerveld en Enschede;
2. het leveren van een bijdrage aan het verminderen van de zorg lasten van de Gemeente Enschede.
Deze producten zijn in hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven.

Het beeld wat de doelgroep van de producten en het initiatief moet hebben is:

Stimuleren en bevorderen van het recht te participeren in de samenleving
Iedereen mag meedoen

Respect voor elkaar
Deelnemers krijgen het respect dat ze verdienen en het samenwerkingsverband staat te allen  tijde open voor wat er leeft bij de doelgroep

Bevorderen van sociale rechtvaardigheid in relatie met individuen en de gemeenschap
Het samenwerkingsverband gaat graag uitdagingen aan en heeft aandacht voor wat goed gaat

De samenleving en overheid wijzen op onrechtvaardigheden
Het samenwerkingsverband komt op voor- en staat naast de bewoner

Samenwerking
Alle deelnemers en partners zijn betrokken en begaan met de doelgroep, samen maakt sterker


Prijs

De vragen: huurtarief per uur, dagdeel / dag  - weekend tarief??  -  abonnementen?? met of zonder halen en brengen?


Popcornmachine
Suikerspin machine
Verlichting
Statafels
Podia
Achterzeilen en klemmen
Easy-up tenten 8 x 4 professioneel
Biertafels/picknick sets
kersthuisjes*Plaats

De klanten van het samenwerkingsverband bevinden zich in eerste instantie in de wijk Twekkelerveld en Enschede. Hier wil het samenwerkingsverband zich op gaan richten. Echter, we sluiten klanten buiten Enschede niet uit.

De locatie van waar uit het samenwerkingsverband haar activiteiten wil ontplooien is het zogenaamde Haslaterrein. Dit is een perceel gelegen aan de Steenbokstraat 38a ter grootte van
……..m2 ? Hierop staan  een opslagloods ter grootte van 150m2 en drie geschakelde portacabines,  te gebruiken als kantoor- schaft- en of vergaderruimte ter grootte van 54 m2. Deze plek wordt door het samenwerkingsverband geambieerd, omdat deze geheel voldoet aan de door hen gestelde eisen. De Gemeente Enschede, meer specifiek de afdeling vastgoed, is eigenaar van dit perceel. De stand van zaken (mei 2019) is dat het samenwerkingsverband in verregaande onderhandeling is met deze afdeling inzake het verkrijgen van het opstalrecht.

Promotie
Een groot deel van de doelgroep van het samenwerkingsverband heeft over het algemeen niet veel met digitale media, waardoor mond tot mond reclame mogelijk de belangrijkste vorm van promotie zal zijn om de doelgroep te bereiken. Door goede dienstverlening en oprechte aandacht voor wat de doelgroep bezig houdt, zal mond tot mond reclame in het voordeel werken van het samenwerkingsverband.

Daarnaast zal er een folder ontwikkeld worden die deur aan deur verspreid wordt en bij potentiële klanten onder aandacht worden gebracht middels acquisitie en of via de bekende digitale kanalen waaronder facebook en een eigen website.


Personeel
Het samenwerkingsverband gaat beginnen met vrijwilligers die affiniteit hebben met één of meerdere onderdelen binnen de dienst. Het samenwerkingsverband is vooralsnog niet van plan om trainingen aan te bieden. Mocht ontwikkeling nodig zijn, dan dragen ervaren vrijwilligers de benodigde kennis “on the job” over. Dit gaat deel uitmaken van het vrijwilligersbeleid.

 
4.7 KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Klanttevredenheid en dienstbaarheid
Sterke focus en oog blijven houden op de behoeften en wensen van onze doelgroep
Sterke focus op het laag houden van de kosten
Bedrijfsmatige en zakelijke kennis benutten
Vrijwilligersbeleid gericht op duidelijkheid, ambitie, aandacht en continuïteit
Vrijwilligers die dienstbaar zijn en oog hebben voor behoeften van onze klanten
 
5. organisatie

5.3 Vrijwilligers
Het Samenwerkingsverband Twekkelerveld is met betrekking tot de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Deze worden geworven binnen het netwerk van actieve bewoners en bewonersorganisaties in de buurt Twekkelerveld.
De basis van de grote groep vrijwilligers bestaat naast een ‘eigen’ vaste kern van 25 vrijwilligers uit leden van een Carnavalsvereniging genaamd de Tuffelkroepers.
Deze in 1971 opgerichte vereniging stelt dienstbaarheid boven contributie en verwacht van haar leden dat zij een tegenprestatie leveren door zich in te zetten voor de diverse activiteiten die het samenwerkingsverband organiseert. Hierdoor kan het samenwerkingsverband beschikken over tenminste 80 extra vrijwiligers.
Taken als de voorbereiding van-, en de op- en afbouw bij alle jaarlijks terugkerende activiteiten worden volledig door deze vrijwilligers uitgevoerd, waardoor er tijdens het zomerfestival, de kerstmarkt, de Verlichte Optocht, de Halloween Optocht, de carnavals activiteiten, de Sinterklaasintocht, en het Ouderen Carnaval altijd voldoende handjes beschikbaar zijn.
Het Samenwerkingsverband Twekkelerveld hoopt door haar positieve bijdrage aan de buurt meer en meer bewoners te enthousiasmeren om zich (vrijwillig) in te zetten voor hun buurt.

 
5.4 Samenwerkingspartners
Het Samenwerkingsverband werkt samen met diverse maatschappelijke partners aan de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige activiteiten ten gunste van de wijk. De samenwerking varieert van een maatschappelijke relatie tot aan kennisdeling en meedenken.

De Partners:
Gemeente Enschede - maatschappelijke relatie, kennisdeling en meedenken
Wijkteam Enschede - maatschappelijke relatie en kennisdeling
De Twentse Alliantie (TA) - maatschappelijke relatie, kennisdeling en meedenken
Zorginstellingen Livio, RIBW en Aveleijn  - maatschappelijke relatie, kennisdeling en meedenken
Stichting Buddies - maatschappelijke relatie
Speeltuin Heelal - Circus theater tijdsgeest - maatschappelijke relatie
Power Twekkelerveld - maatschappelijke relatie en meedenken
Bewonersplatform Twekkelerveld (Bept) - maatschappelijke relatie en meedenken
Jongerenwerk Alifa - maatschappelijke relatie
LSA en Twentse Noabers

 
5.5 Thuisbasis
Indien het samenwerkingsverband kan beschikken over de opstallen op het Haslaterrein kan de coördinatie en de secretariële ondersteuning vanuit die locatie georganiseerd worden. Daarnaast biedt de loods op het terrein voldoende ruimte voor opslag van de te verhuren middelen, de aanhanger en het gereedschap en ruimte voor onderhoud en reparatie.

 
6. Globale Planning
6.1 Fase 1
Juli 2018 tot Juli 2019
Schrijven Ontwerp businessplan
Verzamelen wijkinformatie:
Inventarisatie behoefte en wensen bewoners en vrijwilligers
Organiseren van bijeenkomsten bewoners
Afspraken maken met Vastgoedbedrijf Gemeente Enschede t.a.v.:
Opstal-overeenkomst
Financieel
Vaststellen eigenaarschap t.a.v.:
Verdienmodel(len) en of de maatschappelijke activiteiten
Inventariseren mogelijke partners en afnemers en afspraken inplannen
Zakelijke intentie afspraken maken en vastleggen
Zoeken naar financiële middelen t.b.v.
Materialen en middelen activiteiten
Inrichting panden en omgeving Hasla terrein
Afspraak plannen met LSA en stakeholders inzake Right to Challenge en maatschappelijke waarde
Go / no go beslissing. Indien Go wordt fase 2 opgestart.

 
6.2 Fase 2
1 juli 2019 tot 1 januari 2020


Organisatie structuur bepalen en werving vrijwilligers (bestuurs) en of projectleden voor:
Verhuur en vermarkten materialen en middelen voor bewoners activiteiten
Right to Challenge
Definitief Businessplan maken
Keuze entiteit vaststellen en indien nodig oprichten nieuwe entiteit
Indien nieuwe entiteit:
Notaris zoeken
Statuten opstellen en vaststellen
Afspraak maken met de notaris
Inschrijven KvK
Contact opnemen belastingdienst
Aanvraag ANBI (kan via notaris)
BTW nummer aanvragen (gaat automatisch bij oprichting)
Accountant zoeken
Afspraken maken met accountant en contractueel vastleggen
Bank kiezen en rekening openen
Verzekeringen afsluiten: bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris
Inrichten organisatie, taken en verantwoordelijkheden vastleggen, opzetten Pr campagne inclusief website
Aanschaf materialen en middelen t.b.v. activiteiten
Start verhuur en vermarkten materialen en middelen voor bewoners activiteiten activiteit(en) met verdienmodel
Doorontwikkelen Right to Challenge inzake maatschappelijke waarde

 
7. Financiering
Het Samenwerkingsverband wil met het benutten van haar doelstellingen een sociale en maatschappelijke bijdrage leveren aan de wijk Twekkelerveld. Om deze doelstellingen te kunnen nastreven, dient een financiële inspanning geleverd te worden.  Op grond van de op dit moment opgestelde investeringsbegroting en exploitatiebegroting (zie bijlage) is deze initiële investering becijfert op ……