0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo

Regelement verlichte Carnavals optocht

Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van Stichting Samen Twekkelerveld kortweg SST en is bestemd voor alle Deelnemers aan de “Verlichte Carnavalsoptocht Twekkelerveld”
op vrijdagavond
10-1-2023 in de wijk Twekkelerveld in Enschede
 
01 CATEGORIEËN:


Voor deelname aan de verlichte carnavalsoptocht Twekkelerveld kunt u zich inschrijven voor de volgende categorieën.

Categorie A: Eenlingen en Duo’s
Eenlingen max. 1 persoon Duo’s max. 2 personen.

Categorie B: Kleine loopgroepen:
Een kleine loopgroep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 19 personen.

Categorie C: Grote loopgroepen:
Een grote loopgroep bestaat uit 20 personen of meer.

Categorie D: Kleine praalwagens:
Een kleine praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of
mankracht, en moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Minimale lengte van 3 meter en maximale lengte 6 meter. (zonder trekkend voertuig )
Maximale breedte 3 meter
Maximale hoogte 6 meter.

Categorie D1: Praalwagens:
Een praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of mankracht, en moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Minimale lengte van 7 meter en maximale lengte 14 meter. (zonder trekkend voertuig)
De wagen moet een mooie carnavaleske uitstraling hebben. (dus geen eenvoudige skihut)
De organisatie behoudt zich het recht voor om te bepalen of wordt voldaan aan de criteria.
Maximale breedte 3 meter
Maximale hoogte 8 meter
 
02 REGLEMENT

Het gebruik van alcoholische dranken
op gemotoriseerde voertuigen, wagens en loopgroepen is ten strengste verboden, hier voor kan men punten in mindering krijgen! Alle deelnemers dienen te allen tijde instructies en richtlijnen, zoals ter plaatse aangegeven door leden van de optochtcommissie, strikt op te volgen.
Een bestuurder op een gemotoriseerd voertuig dient te voldoen aan de wetgeving deelneming aan het openbaar verkeer.
De grote wagens dienen te worden voorzien van minimaal 4 begeleiders per wagen, aan elke lange zijde 2 begeleiders
De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige hulpmiddelenbuiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren.

Maximale breedte wagens en voertuigen is 3 meter
De maximale hoogte van wagens en voertuigen is 8 meter.
De onderzijde dient minimaal 0,30 meter vrij te zijn van de weg i.v.m. verkeersdrempels.

Elke praalwagen dient aan weerszijden, aan de voorkant duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een startnummer, welke door de optocht commissie van de SST aangeleverd wordt.
Aan de technische commissie van de Stichting Samen Twekkelerveld (SST) dient de gelegenheid geboden te worden gedurende de bouwperiode uw bouwadres te bezoeken voor een tussentijdse beoordeling met betrekking tot naleving van de Reglementen voor deelname.
Deelname van de prinsenwagens van de Enschedese carnavals verenigingen is toegestaan mits aan de reglementen wordt voldaan.
De prinsenwagens, reclamewagens, de plaatselijke Muziekverenigingen en dweilorkesten nemen deel buiten mededingen.
De leden van de optochtcommissie zijn herkenbaar aan fel gele jassen of gele hesjes.
Deelnemers dienen zelf voor een aggregaat te zorgen. Bij voorkeur een dieselaggregaat.
De brandstof, op de wagen, moet in deugdelijke, metalen, jerrycans opgeslagen worden. Deze jerrycans moeten deugdelijk vastgezet worden. Deze mogen niet bij warme machines staan. Er dienen minimaal 2 noodstoppen, binnen handbereik en aan beide zijden van de wagen, aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld links en/of rechts achter en van binnenuit. De noodstopmoet rood van kleur zijn. Bij gebruik van de noodstop moeten alle bewegende delen en verlichting onmiddellijk stoppen.
Een  persoon dient te allen tijde direct beschikbaar te zijn om de noodstop te bedienen.
Hydrauliek dient d.m.v. één handeling druk loos gemaakt te kunnen worden.
Elke praalwagen dient voorzien te zijn van een trek oog om bij eventuele calamiteiten voortgesleept te kunnen worden. 
Per praalwagen dienen minimaal één goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Door de optochtcommissie wordt, in overleg met de wagenbouwers, vastgesteld waar deze bevestigd moeten worden.
Kabels dienen op deugdelijke wijze te worden bevestigd, zodanig dat de veiligheid van deelnemers en publiek gewaarborgd is.
Het is niet toegestaan ter bevestiging van de kabel spijkers, nietjes e.d. te gebruiken. Voor bevestiging trekbandjes of tape te gebruiken.
De chauffeurs van de voertuigen dienen ten alle tijde nuchter te zijn.
Om in de sfeer te blijven is het alleen toegestaan om carnavaleske muziek te laten horen. Bij herhaling van afwijking hiervan, kan diskwalificatie het geval zijn. HOUD  REKENING MET BUURT EN PUBLIEK!!!!!

Voor de verlichting op de wagens mag maximaal 230 Volt worden gebruikt!
Loopgroepen, eenlingen en duo’s zijn verplicht zich te belichten en/of te verlichten, geen verlichting betekent geen puntenwaardering c.q. 0 punten op het onderdeel verlichting.
In loopgroepen, bij eenlingen duo’s is 230 Volt niet toegestaan! Gebruik 12 Volt tot maximaal 24 Volt.
Eén wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter voortgetrokken of geduwd doormankracht is toegestaan indien hiermee de energievoorziening t.b.v. het belichten en eventueel mechanisch geluid t.b.v. de betreffende loopgroep kan worden opgelost.
Bij eventuele overtreding c.q. het niet naleven van de reglementen houdt de organisator het recht om u: uit te sluiten van deelneming aan de optocht en dus geen startbewijs te verstrekken.
Voor aanvang van de optocht uw startbewijs in te trekken en alsnog uit te sluiten van deelneming aan de optocht.
Tijdens de optocht alsnog uw startbewijs in te trekken en u alsnog te sommeren de optocht te verlaten
 
03 INSCHRIJVINGEN:
Indien u akkoord gaat met ons reglement kunt u zich inschrijven voor deelname aan de optocht door middel van het mailen van het volledig ingevulde bijgevoegde inschrijfformulier. Mail het naar info@samentwekkelerveld.nl
Inschrijvingen moeten Vrijdag 10 januari 2023 binnen zijn.

Let op!!!!
Inschrijven betekent niet automatisch deelname!!! Er zullen in januari 2023  commissieleden van het SST na afspraak langskomen.
 
04 STARTBEWIJZEN:
Alle deelnemende groepen dienen in het bezit te zijn van een startbewijs (startnummer).
Deze word afgegeven door het SVT Zonder geldig startbewijs is deelname aan de optocht niet mogelijk.
Op praalwagens moeten de startnummers links en rechts duidelijk zichtbaar zijn.
Eenlingen, duo’s en loopgroepen dienen de startnummers op een stok mee te voeren en niet op het lichaam!
Is het startnummer niet zichtbaar, dan kunnen er ook geen punten worden gegeven.
 
05 OPSTELPLAATS:
Deelnemers dienen om 18.00 uur aanwezig te
zijn . Bij te laat arriveren loopt men kans uitgesloten te worden!


Voor calamiteiten, en vragen tijdens de optocht,
en voor verdere vragen over de optocht of de reglementen kunt u contact opnemen met de volgende mensen.

Dhr. Louis van Roden  tel.nr: 0640467518

Dhr. Alof
Zwaving                          tel,nr: 0618609845

Alle deelnemers dienen 0m 18.00 uur  te staan opgesteld voor eventueel de laatste keuring door de technische commissie.
Volg de aanwijzingen van de optochtcommissie, de politie en de verkeersregelaars stipt op!

Verzamel afval op uw eigen wagen en gooi dat niet op de openbare weg.

LET OP!!!!!!

Maak van de opstelplaatsen geen openbaar toilet, gebruik de bio boxen die daar voor bestemd zijn. De politie tolereert geen wildplassers. De politie gaat hiertegen optreden\\ Een eventuele bekeuring is NIET te verhalen op de organisatie  van de optocht.
 
06 ROUTE OPTOCHT:
Rigtersbleek,
Aalten V. Heekstraat,
Maanstraat,
Zonstraat,
Olieslagweg,
Schietbaanweg.

Aan de Schietbaanweg vindt de ontbinding plaats.
 
07 JURERING EN PRIJSUITREIKING:
De jury bestaat uit minimaal vijf personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De categorieën zullen afzonderlijk worden beoordeeld door ervaren juryleden.
De beoordeling vindt plaats op basis van:
• Originaliteit • Techniek
• Verlichting • Carnavalesk • Uitvoering

M.u.v. de verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. Op het onderdeel verlichting is maximaal 20 punten per jurylid te behalen. Getalswaarden op basis van hele getallen.
De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de verlichte optocht
Dit zal geschieden in de DMBE gebouw aan de Herculesstraat. om 22.30 uur.
Juryleden zijn geen leden van de carnavalsverenigingen!!!!
 
08 AFGELASTING:
Externe omstandigheden, welke de veiligheid van deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kunnen de Optochtcommissie aanleiding
geven de optocht af te gelasten.
Bij het eventuele, op een nader te bepalen wijze, bekendmaken van afgelasting,
Tot 1 dag voor de optocht zal geen startgeld worden uitgekeerd.
 
09 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING:
1. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor, door de deelnemers
geleden schade en/of voor, door de deelnemers aan derden of openbare eigendommen toegebrachte schade.
2. Iedere persoon die aan de verlichte optocht deelneemt, dient verzekerd te zijn tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Is de deelnemer een vereniging, stichting of een (andere) rechtspersoon, dan dient deze vereniging, stichting, etc., naast de   aansprakelijkheidsverzekering van de personen die aan de Carnavalsoptocht deelnemen, zelf ook te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Een ieder die aan de optocht deelneemt dient, op het eerste verzoek van de optochtcommissie of optochtcommissarissen, een kopie van de geldige verzekeringspolis te overhandigen.
3. Alle motorrijtuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen tractoren, bromfietsen, scooters etc., dienen volgens de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Van deze verzekering wordt blijk gegeven door overhandiging van een kopie van het geldige verzekeringsbewijs bij de inschrijving voor de carnavalsoptocht.
4. De chauffeur dient altijd bij het motorvoertuig aanwezig te zijn en in het bezit te zijn van de
originele motorrijtuigen- en verzekeringspapieren.
5. De organisatie zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enigerlei schade als
gevolg van onvolledige controle op de naleving van dit reglement.
6. Deelname aan de parade geschiedt geheel op eigen risico.

LET OP!!!!
Zij die zich schuldig maken aan wangedrag en/of dit reglement niet naleeft
kan van verdere deelname uitgesloten worden.